Εξοικονόμηση ύδατος

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου θα ενισχυθεί η Δράση 2 : Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Σκοπός της δράσης είναι η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση των απωλειών με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης που θα συμβάλλουν στη εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά σώματα και στην αύξηση της αποδοτικότητάς του στη γεωργία.

Παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Είδος στήριξης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης.

Δικαιούχοι

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :

  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος
  • Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
  • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες επενδύσεις :

  • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
  • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
  • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 €.

Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Κατάσταση υδατικού σώματος όσον αφορά στην

ποσότητα

 

ΜΙΚΡΑ

ΝΗΣΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Καλή

Δυνητική εξοικονόμηση ύδατος <20%

70%

45%

35%

 

Δυνητική εξοικονόμηση ύδατος >20 %

75%

50%

40%

Λιγότερο από καλή

Δυνητική εξοικονόμηση ύδατος <25

70%

45%

35%

 

Δυνητική εξοικονόμηση ύδατος >25 %

75%

50%

40%

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 75% στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης.
  • σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια
  • σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  • σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύνανται κατά την υποβολή μίας αίτησης στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 € το οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000 €.

Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €.