Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών Επιμέρους (Mέτρο 6.1)

Αφορά την παροχή κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση ως διαδικασία ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ οποιουδήποτε μεγέθους εκμετάλλευσης του υποψηφίου δικαιούχου ως «νεοεισερχόμενου» επαγγελματία αγρότη (φυσικά πρόσωπα) και ολοκληρώνεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται με την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου –φακέλου υποψηφιότητας.

Η αναφερόμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ  πρέπει να έχει γίνει εντός 12 μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης

Ποσά στήριξης

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 17.000 € έως και 22.000 € ανά δικαιούχο. Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική - μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα αυξάνεται αναλογικά και θα διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση τα εξής:

α) κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών,

β) κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Οι νέοι γεωργοί μπορούν να εγκαθίστανται:

α) ως μοναδικοί αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση (φυσικό πρόσωπο) ασκώντας κατοχή και αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτής (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους της) ,

β) από κοινού με άλλους γεωργούς ή νέους γεωργούς σε γεωργική εκμετάλλευση (νομικό πρόσωπο) όπου, είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς, μετέχουν στο κεφάλαιο (τουλάχιστον έως και 51 %) και στη διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκούν αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτής (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους της). Εάν το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν και για αυτό (πλειοψηφία κατοχής και άσκηση ελέγχου από νέους γεωργούς).

  • Δίνεται στους δικαιούχους περίοδος χάριτος η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία ένταξης, ώστε να εκπληρώσουν τους όρους σχετικά με την απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων μέσω κατάρτισης που υλοποιείται από το υπομέτρο 1.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών για την οποία χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης).
  • Ως επαρκή επαγγελματικά προσόντα θεωρούνται : α) κατοχή ανάλογης κατεύθυνσης απολυτήριου/ πτυχίου τουλάχιστον επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), β) παρακολούθηση σχετικής κατεύθυνσης πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον 150 ωρών έτσι όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση - πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Επιπρόσθετα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει ως δέσμευση ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη (το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασής) όπως και την «πλήρη» ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη (ή «ισοδύναμη» δέσμευση για διαχειριστές νομικών προσώπων όπως θα καθοριστεί στον εθνικό πλαίσιο) το αργότερο εντός 2 ετών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης και διατήρησης αυτής μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση ότι θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει, μέσω κατάρτισης (το αργότερο εντός 3 ετών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης) καθώς και δέσμευση για τουλάχιστον διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.