Προγράμματα ενίσχυσης νέων αγροτών

Αφορά στην καταβολή εφάπαξ πριμοδότησης για την πρώτη εγκατάσταση σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση, νέων έως 40 ετών